Užsisakyk dabar! - >

Sodink kol ne vėlu!!! >

Privatumo politika

Privatumo politika

TADOUKIS.LT PRIVATUMO TAISYKLĖS

PREAMBULĖ

 1. Elektroninę parduotuvę tadoukis.lt atstovauja Ūkininkas Tadas Cvilikas, Ūkininko pažymėjimo numeris  ŪP Nr. 0146257 ir Ūkininkė Kristina Cvilikienė, Ūkininko pažymėjimo numeris  ŪP Nr. 0169069, PVM kodas LT100009371414, buveinės adresas Gaižėnų g. 9, Virbališkiai, Kauno raj. Lietuva , valdytojas  - toliau vadinamas tadoukis.lt el.parduotuvė.
 1. Mums yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas mumis, mūsų valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite TADOUKIS.LT Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tadoukis.lt el.parduotuvės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei mūsų pareigas.
 2. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis mūsų Internetinės parduotuvės svetaine.
 3. Pažymime, kad tadoukis.lt el.parduotuvė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 4. Naudotojas, turėdamas bet kokiu klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į mus el.paštu tadoukis.lt@gmail.com
 5. Detalesnę informaciją apie tadoukis.lt el.parduotuvės valdytoją kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyse „Apie MUS“, „KONTAKTAI“, taip pat žemiau šiame dokumente.
 6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas –  Ūkininkas Tadas Cvilikas Ūkininko pažymėjimo numeris  ŪP Nr. 0146257 ir Ūkininkė Kristina Cvilikienė, Ūkininko pažymėjimo numeris  ŪP Nr. 0169069, PVM kodas LT100009371414, medelyno buveinės adresas Gaižėnų g. 9, Virbališkiai, Kauno raj. Lietuva  , nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.tadoukis.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti medelyno parduodamų prekių ir/ar gauti teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 9. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Elektroninę parduotuvę tadoukis.lt   Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
 2.     Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
 3.     Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
 4.     Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
 5. Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją el.parduotuvės valdytojui šiais atvejais:
 6.     Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
 7.     Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su el.parduotuvės valdytoju metu.  
 8. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją el. Parduotuvės  Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis  Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
 9. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją  gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. el.parduotuvės tadoukis.lt iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. el.parduotuvės tadoukis.lt  gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. El.parduotuvė tadoukis.lt  Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
 2.     Elektroninės prekybos  Internetinės parduotuvės tadoukis.lt svetainėje vykdymo tikslu;
 3.     Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 4.     Paslaugų teikimo tikslu;
 5.     Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 6.     Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).
 7. El.parduotuvės tadoukis.lt  Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1. El.parduotuvė tadoukis.lt savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
 2.    Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos  Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
 3.     Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 4.     Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu; 
 5.     Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 6.     el.parduotuvė tadoukis.lt  teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 7. el.parduotuvės tadoukis.lt  pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. el.parduotuvės tadoukis.lt užtikrina, laikosi ir gerbia  Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
 2.     teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie el.parduotuvės tadoukis.lt  atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
 3.     teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
 4.     teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 5.     teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba  valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
 6.     teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
 7.     teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 8.     teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 9.     teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 10. el.parduotuvės tadoukis.lt  informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, el.parduotuvės tadoukis.lt  per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 11. el.parduotuvė tadoukis.lt  atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 12. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad el.parduotuvės tadoukis.lt įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su el.parduotuvės tadoukis.lt atstovais.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. el.parduotuvės tadoukis.lt  tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
 2.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo  Internetine parduotuve;
 3.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
 4.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
 5.     Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 6. el.parduotuvė tadoukis.lt  deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. el.parduotuvės tadoukis.lt  naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų,  tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. el.parduotuvė tadoukis.lt  informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. el.parduotuvė tadoukis.lt ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie  Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti el.parduotuvės tadoukis.lt valdytojus. 
 6. el.parduotuvė tadoukis.lt  siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis  Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, el.parduotuvė tadoukis.lt  neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja el.parduotuvės tadoukis.lt  teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 7. Tuo atveju, jeigu el.parduotuvės tadoukis.lt  yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota,  privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. el.parduotuvė tadoukis.lt  rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, el.parduotuvė tadoukis.lt  yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.   
 2. el.parduotuvė tadoukis.lt pažymime, kad nors stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl el.parduotuvė tadoukis.lt  sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.  
 2. Tačiau el.parduotuvės tadoukis.lt pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą. 
 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė el.parduotuvei tadoukis.lt asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su mums.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. el.parduotuvė tadoukis.lt , turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti el.parduotuvės tadoukis.lt  duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 
 4.     prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange „Mano Paskyra“, skyriuje „Naujienlaiškis“, paspausti NE varnelę, esančią prie teiginio „Naujienlaiškio prenumerata“, bei paspausti nuorodą „tęsti.“;
 5.     rašyti elektroninį laišką adresu tadoukis.lt@gmail.com arba skambinti bendruoju  klientų konsultavimo telefonu +370 65999368 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
 6.     atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 
 7. Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

SLAPUKAI

 1.  Siekiant, kad Naudotojui  Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
 2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“. 
 3. Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. El.parduotuvė tadoukis.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų.
 4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi el.parduotuvės tadoukis.lt Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Ūkininkė Kristina Cvilikienė 

Ūkininkas Tadas Cvilikas

Gaižėnų g. 9, Virbališkiai,Kauno raj.  LT-53460

Telefonas +370 65999368

Telefonas +370 65999376

El. paštas tadoukis.lt@gmail.com

Privatumo taisyklių paskelbimo data 2018 m. gegužės 25 d.